Vedtægter


Vedtægter for Vi er Viborg
stiftet den 28. november 1845

§ 1.
Navn og formål
Foreningens navn er Vi er Viborg.
Foreningen har til formål at udvikle og styrke Viborg som en levende midtby, bidrage til vækst i hele Viborg Kommune hos de deltagende aktører/samarbejdspartnere/medlemmer.
Via partnerskaber, forpligtende samarbejder, netværk og etableringen af en offentlig-privat samarbejdsplatform, er målsætningen at være katalysator og koordinator for en positiv udvikling, skabe oplevelser, inspirere og udvikle områdets aktører.
Formålet søges fremmet ved at have fokus på primære opgaver (beskrevet i bilag 1).

§ 2.
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 3.
Medlemskab
1. Optagelse
Som medlem kan optages virksomheder i Viborg Kommune, herunder oplevelsesinstitutioner, foreninger, fonde, institutioner iøvrigt og organisationer, der har interesse i udviklingen af Viborg Midtby som resort og vækst i Viborg Kommune

Bestyrelsen kan tillade medlemmer, der ophører med at drive virksomhed eller fraflytter kommunen, ret til fortsat medlemskab uden stemmeret.
Privatpersoner med bopæl i eller udenfor kommunen, der ikke driver virksomhed, kan optages som privatpersoner uden stemmeret
2. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang
Medlemmer der (trods påkrav) ikke betaler forfalden kontingent, slettes uden videre hvert års 1. januar eller 1. juli.

§ 4.
Kontingent
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
Såfremt der ikke foreligger forslag om kontingentforhøjelse, kan kontingentet reguleres efter det til enhver tid gældende nettoprisindeks.

§ 5.
Bestyrelsen
Der vælges en bestyrelse bestående af 5-9 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således, at der skiftevis vælges 2-3 / 3-6 medlemmer.
Bestyrelsen bemyndiges til at vælge yderligere 1-2 repræsentanter til bestyrelsen. De pågældende kan for eksempel være fra øvrige virksomheder i Viborg Kommune, kulturaktører eller helt eksterne aktører. De valgte har stemmeret på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De pågældende vælges ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. De pågældende vælges til den næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal som udgangspunkt sammensættes på en sådan måde, at den indeholder kompetencer indenfor markedsføring, kommunikation, ledelse og forretningsudvikling. Ydermere bør bestyrelsen i sin sammensætning repræsentere et bredt udsnit af medlemskredsen, eksempelvis oplevelses- og detailvirksomheder, ejendomsbesiddere, liberale erhverv og øvrige virksomheder.

Endvidere vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan indkalde ressourcepersoner til – uden stemmeret – at deltage i bestyrelsensmøder eller i andre af bestyrelsen iværksatte udviklingsarbejder og aktiviteter.
Bestyrelsen er foreningens udøvende og administrative organ og kan nedsætte udvalg (faste og ad-hoc) efter behov, der med eventuel bestyrelsesdeltagelse, varetager visse tværgående udviklingsfunktioner i foreningen. Aktiviteter, der udspringer herfra, skal som udgangspunkt have fokus på foreningens primære opgaver (beskrevet i bilag 1). Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå, at bestyrelsen som minimum skal vælge en formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens respektive næstformandens stemme afgørende.

§ 6.
Sekretariat
Foreningen etableres som en nonprofit offentlig/privat samarbejdsorganisation for alle samarbejdspartnere og interessenter.
Til at udføre foreningens opgaver opretholdes et sekretariat, der fastsætter retningslinier og strategier for foreningen.
Sekretariatets personale ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Der bliver nedsat diverse ad-hoc og stående udvalg, jfr. § 5.

§ 7.
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab føres af sekretariatet og revideres af to revisorer valgt af generalforsamlingen.

Midler til foreningens drift skaffes dels ved medlemskontingent og aktiviteter, samt bidrag fra organisationer og lignende.

§ 8.
Tegningsregel og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og chefen/direktøren i forening eller den samlede bestyrelse.
Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april i Viborg Kommune med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Gennemgang af budget til godkendelse samt forslag til kontingentfastsættelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til formanden / sekretariatet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, når denne finder anledning hertil, eller hvis 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen sker digitalt.
Alle medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.
Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen afgive mere end én stemme som fuldmægtig for andre.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er foreskrevet.
Den ekstraordinære generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 10.
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen, under forudsætning af at mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Der kan ved vedtægtsændringer ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvis et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da finder sin afgørelse uanset det mødte antal af medlemmer og ved simpelt stemmeflertal.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling.

§ 11.
Opløsning
Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves, at 50% af de fremmødte stemmer for forslaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt inden for to måneder.

Ved første generalforsamling skal minimum 50% af foreningens medlemmer være fremmødt.
Ved anden generalforsamling er der ikke minimumskrav til fremmødte.
Ved opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens vedtagelse.
Forslag til anvendelse af foreningens formue skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. august 2020.


Som handelschef:
____________________________
Helle Sørensen


Som dirigent:
____________________________
Christian Bech AsmussenBilag 1
Vi er Viborg
Primære opgaver
Viborg midtby:
At medvirke til udviklingen af Viborg midtby som et levende resort* – et mødested, hvor mennesker har lyst til komme igen og igen, blive en del af et større fællesskab og opholde sig. *et afgrænset område med attraktive faciliteter, indkøbsmuligheder og tilbud om fantastiske oplevelser. At bidrage positivt til at samle kredsen af aktører med særlig interesse i Viborg midtby, der udover eksisterende aktører også omfatter f. eks. ejendomsmæglere, bygningsejere, uddannelser
og erhvervslivet. Samarbejde omkring oplevelser, citymanagement, innovations- og udviklingsprojekter, kompetence- og forretningsudvikling og markedsføringsaktiviteter.

At gennemføre succesfulde aktiviteter og events
Bidrage til en styrket markedsføringsindsats og positiv ny fælles fortælling om det moderne Viborg/resortet Viborg midtby.
Bidrage til indsamling af data, der kan danne baggrund for foreningens arbejde og beslutninger.
Samarbejde med områdets aktører omkring infrastruktur/byudvikling
Bidrage til at optimere facader/udsmykning af butikker og bygninger
At være talerør på vegne af aktørerne
Gøre borgere til frivillige ildsjæle

Viborg midtby og øvrige områder:
Skabe netværk og opbygge klynger blandt aktørerne (baseret på f.eks. tema, geografi, branche eller på tværs).
Etablere sammenhængende værdikæder på tværs af medlemsvirksomheder og øvrige aktører/interessenter.
Motivere resortets aktører til at skabe unikke købsoplevelser og være engagerede værter.


Bidrage til en styrket positiv ny fælles fortælling om de enkelte områder og aktører
Skabe innovative projekter.
At støtte, udvikle og vækste foreningens medlemmer i hele Viborg Kommune.
Gennemføre marketingaktiviteter, der tiltrækker endnu flere gæster regionalt.
Udvikle vores eget unikke koncept for service og videndeling blandt aktørerne.

Glæd dig til 

Sommerhaven på Hjultorvet 

Viborgs nye grønne oase midt i centrum, et rum for alle aldre.

>> Læs mere her

 

Sommersjov og oplevelser

Sommerbillet

Alle børn er inviteret med på en sommer rundt i Viborg og omegn.

>> Læs mere her

Opdag Viborg med

Viborg Guiden

Guiden til Viborg & Omegn er gratis og byder dig velkommen til Viborg med 112 sider fyldt med områdets attraktioner, Viborgs historie og meget mere.

>> Læs mere her

På tur med

Margrethe I

Oplev Viborg til søs med Margrethe I, der sejler på Viborgsøerne. 

>> Læs mere her

 

Oplev Viborg med

Viborg Toget

Hop på Folkebladstoget og kør med på en hyggelig tur gennem gågaderne og den gamle bydel. 

>> Læs mere her

Oplev...

Torvedag i
Viborg

Oplev de hyggelige torvedage i Viborg hver lørdag i perioden 27. april - 21. december.

>> Læs mere og book din stand her

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Oplevelser

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Tag på en hyggelig tur rundt i Viborg på byens barer og cafeer og få fyldt dit medbragte Beer Walk glas.
Det koster kun 100 kroner.

>> Læs mere

Viborg Gavekortet

Den perfekte gave

Giv en gave som skaber liv, jobs og oplevelser i Viborg kommune. Et gavekort til shopping og oplevelser kan benyttes flere end 140 forskellige steder.

>> Læs mere

Vær med…

Vi er Viborg –
og det er du også..

Så har du lyst til at være en del vores fællesskab, så kontakt os gerne.

>> Læs mere